Organising Team


Dr Vishvesh Pathak

Mr Abdulaziz AlJarrah

Dr Mehdi Sarsar

Ms Liliya Yankova

Mr Mohammad Ali Toosy

Dr Padma Srinivasan