Organising Team


Dr Vishvesh Pathak

Dr Mehdi Sarsar

Mr Mohammad Ali Toosy

Dr Padma Srinivasan